ABOUT THE COMBUSTION SYMPOSIUMS

Combustion Symposiums, one of Turkey's longest-running and prestigious engineering symposium series, are organized as one of the periodic events of the Combustion Institute Turkey Branch. These symposiums, the first of which was held in 1983 and the 17th of which we plan to hold between 19-21 September 2024, were planned to be held in two-year periods. However, for various reasons, this schedule could not be adhered to and 16 symposiums were organized in 39 years. After the first five symposiums, all of which were held in Bursa, the symposium organization was opened to other universities. The other eight symposiums to date have been held at I.T.U., Gazi University, Marmara University, Kırıkkale University, Sakarya University, International University of Sarajevo (IUS), Kocaeli University, Erciyes University and Aydın Adnan Menderes University.

Combustion, as a thermo-chemical process that converts the chemical energy of fuels into heat or mechanical energy, has countless applications from domestic use to engines of transportation vehicles, from boilers to steel melting furnaces and power plants. Therefore, the technique and efficiency of this transformation are inherently important. Especially today, when energy has become a global strategic weapon, energy resources and how these resources can be used efficiently, and therefore fuels and combustion, are becoming an important area of interest in scientific research studies. The importance of the energy issue comes to the fore for countries that do not have sufficient energy resources, such as Turkey.

Combustion Symposiums are organizations that bring together academics and researchers who are experts on combustion from different countries, mostly from Turkey, and share their knowledge and studies on a common platform. Combustion Symposiums have been opened to international participation since the organization in 1993. The 11th Combustion Symposium, jointly organized by the International University of Sarajevo and Uludağ University, is the first symposium organized abroad.

We would be happy to have you among us as a sponsor or to contribute to the scientific objectives determined by the scope of the symposium.

BURKON is responsible for non-academic organizational activities. It will be sufficient to inform BURKON about your thoughts and decisions regarding scientific contribution and sponsorship.

Kind regards
Prof. Dr. Ali SÜRMEN
Symposium Chair

YANMA SEMPOZYUMLARI HAKKINDA

Türkiye'nin en uzun soluklu ve prestijli mühendislik sempozyum serilerinden biri olan Yanma Sempozyumları, Yanma Enstitüsü Türkiye Şubesi'nin periyodik etkinliklerinden biri olarak düzenleniyor. İlki 1983 yılında düzenlenen ve 17'ncisini 19-21Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirmeyi planladığımız bu sempozyumların iki yıllık peryotlarla düzenlenmesi planlanmıştı. Ancak çeşitli nedenlerle bu takvime uyulamamış ve 39 yılda 16 sempozyum organize edilebilmiştir. Tamamı Bursa'da düzenlenen ilk beş sempozyumun ardından sempozyum organizasyonu diğer üniversitelere de açılmıştır. Bugüne kadarki diğer sekiz sempozyum ise İ.T.Ü., Gazi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS), Kocaeli Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nin organizatörlüğünde gerçekleşmiştir.

Yanma, yakıtların kimyasal enerjisini ısı veya mekanik enerjiye dönüştüren termo-kimyasal bir süreç olduğundan, evsel kullanımdan ulaşım araçlarının motorlarına, kazanlardan çelik eritme fırınlarına ve enerji santrallerine kadar sayısız uygulama alanına sahiptir. Bu nedenle bu dönüşümün tekniği ve verimliliği doğası gereği önemlidir. Özellikle enerjinin küresel bir stratejik silah haline geldiği günümüzde, enerji kaynakları ve bu kaynakların nasıl verimli bir şekilde kullanılabileceği, dolayısıyla yakıtlar ve yanma konuları bilimsel araştırma çalışmalarının önemli bir ilgi alanı haline gelmektedir. Türkiye gibi yeterli enerji kaynaklarına sahip olmayan ülkeler için enerji konusunun önemi çok daha ön plana çıkmaktadır.

Yanma Sempozyumları, çoğunluğu Türkiye'den olmak üzere farklı ülkelerden yanma konusunda uzman akademisyen ve araştırmacıları bir araya getirerek, bilgi ve çalışmalarını ortak bir platformda paylaştıkları organizasyonlardır. Yanma Sempozyumları 1993’teki organizasyondan itibaren uluslararası katılıma açılmıştır. Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ile Uludağ Üniversitesinin ortaklaşa düzenlediği 11. Yanma Sempozyumu yurt dışında düzenlenmiş ilk sempozum olma özelliğine sahiptir.

Sempozyum kapsamının belirlediği bilimsel amaçlara katkı sağlamak amacıyla veya sponsor olarak sizleri aramızda görmekten mutluluk duyarız.

BURKON akademik olmayan organizasyon faaliyetlerinden sorumludur. Bilimsel katkı ve sponsorluk konusundaki düşüncelerinizi ve kararlarınızı BURKON'a bildirmeniz yeterli olacaktır.

Saygılarımla
Prof. Dr. Ali SÜRMEN
Sempozyum Başkanı